Všeobecné obchodné podmienky Tarawera Design s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho — spoločnosti Tarawera Design s.r.o. so sídlom Mládežnícka 960/19, 925 53 Pata, ktorá zapísaná v OS Bratislava 1 oddiel s.r.o, vložka č. 75957/B, IČO 46 062 483 (ďalej iba „predávajúci“) a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb Tarawera Design s.r.o., objednaných na webových stránkach predávajúceho (ďalej „kupujúci“)

1.2 Predávajúci je prevádzkovateľ internetových stránok tarawera.sk a fknihy.sk a poskytuje záujemcom software Fotobook.Platform ©Tarawera Print s.r.o., ktorý umožňuje vytvorenie obsahu knih, kalendárov a iných produktov polygrafie z vlastných fotografií a textov.

1.3 Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.4 Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Vymedzenie pojmov

2.1 Produktom sa rozumie akékoľvek polygrafické materiály, najmä fotografie, fotoknihy, obrázky, fotokalendáre a iné polygrafické výrobky a služby ponúkané na webových stránkach predávajúceho.

2.2 Kupujúci je osoba, ktorá má záujem o odber ponúkaného produktu a služieb a zašle riadnu objednávku cez rozhranie webových stránok.

2.3 Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, ktorým kupujúci objednáva u predávajúceho produkty a služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

2.4 Cenník je aktuálne platný prehľad cien produktov a služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5 Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť produktov a služieb, vykonaný súlade s reklamačnými podmienkami spoločnosti Tarawera Design s.r.o.

2.6 Termínom Užívateľské konto sa rozumie užívateľské rozhranie, ktoré vzniklo po zaregistrovaní kupujúceho na webových stránkach.

2.7 Fotobook.Platform ©Tarawera Print s.r.o. je online editor, ktorý umožňuje kupujúcemu vytvorenie polygrafického produktu alebo služby a ktorý je voľný k používaniu na webových stránkach predávajúceho.

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1 Základným spôsobom objednávania produktov a služieb poskytovaných predávajúcim je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktnú adresu predávajúceho jednou z foriem: online objednávka, poštou, e-mailom.

3.2 Kupujúci objednáva produkty a služby vyplnením formulárov na webových stránkach. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, názov produktov a služieb, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob úhrady, spôsob dopravy atď.

3.3 Riadne vyplnenou objednávkou kupujúci vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že kupujúci dodrží postup objednania na webových stránkach, predávajúci kupujúcemu zašle potvrdenie o prijatí objednávky formou informačného e-mailu na elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom konte kupujúceho.

3.4 Kúpna zmluva v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorá je základom pre uskutočnenie predaja produktov a služieb predávajúceho, je uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim v okamžiku, keď kupujúci dostane záväzné potvrdenie o prijatí objednávky zo strany predávajúceho formou informačného e-mailu.

3.5 Predávajúci sa na základe takto uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje vyhotoviť a dodať kupujúcemu produkty a služby ponúkané na webových stránkach.

3.6 Kupujúci sa na základe takto uzatvorenej kúpnej zmluvy zaväzuje dodaný produkt a služby prevziať a zaplatiť za ne. Pokiaľ kupujúci nedodrží postup objednania na webových stránkach, predávajúci mu nezašle potvrdenie o prijatí objednávky a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.

IV. Ceny produktov, cenníky a ich platnosť

4.1 Kupujúci nakupuje produkty a služby za cenu, ktorej výpočet vznikne zadaním kritérií tovaru pre tlač polygrafického výrobku a zohľadnením prípadnej cenovej zľavy, ktorú podľa vnútorných predpisov predávajúci prideľuje kupujúcemu.

4.2 Ceny produktov a služieb sú určené podľa platného základného cenníka, ak v zmluve s kupujúcim nie sú stanovené inak.

4.3 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s výškou kúpnej ceny.

4.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny, pričom zmena ceny sa stáva účinnou v okamžiku zverejnenia nového cenníka na webových stránkach a neplatí pre už uzatvorené kúpne zmluvy.

4.5 Cena objednávky zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním objednaných produktov a služieb, najmä s balením produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na dodacie miesto.

V. Platobné podmienky a storno objednávky

5.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu po získané potvrdenia o prijaté objednávku spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne na účet spoločnosti Tarawera Design s.r.o. 5030739140/0900 (platbu označí číslom objednávky – variabilný symbol) alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby.

5.2 Kupujúci súhlasí, že po vyplnení formuláru pre zaslanie peňazí platobnou kartou nie je potrebná dodatočná výzva či súhlas k vykonaniu tejto platby.

5.3 Tovar je majetkom predávajúceho až do okamžiku úplného zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru.

5.4 Cena za tovar dodaný predávajúcim na základe objednávky kupujúceho je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý predávajúcikupujúcemu vystaví v súlade s platnými právnymi predpismi. Predávajúci doručí daňový doklad spolu s dodávkou tovaru.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť úplne alebo čiastočne od už uzatvorených kúpnych zmlúv, pokiaľ kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti.

5.6 V prípade omeškania kupujúcim s úhradou platby bude kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

5.7 Objednávku je možné stornovať bez nutnosti platiť za objednaný tovar len do momentu kým nie je v administratívnom systéme (po prihlásení do svojho konta to vidíte v časti „moje objednávky“) označená ako „Odovzdaná na tlač“. V momente keď sú schválené podklady grafikom a vaša zákazka ide do tlače, objednávku nie je možné stornovať a je nutné za tovar zaplatiť plnú sumu bez ohľadu na to či o tovar máte záujem.

5.8 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nezaplatí včas celú kúpnu cenu tovaru a v prípade, že kupujúcim zaslané tlačové podklady nie sú vhodné pre tlač, prípadne ich obsah nie je v súlade s platnými predpismi. Kupujúci má v takom prípade nárok na vrátenie už zaplatenej časti kúpnej zmluvy.

VI. Dodacie podmienky

6.1 Spôsob dopravy – osobné vyzdvihnutie v priestoroch spoločnosti Tarawera Design s.r.o. – zdarma, Slovenskou poštou alebo Kuriérskou spoločnosťou – cena závisí od hmotnosti zákazky a od náročnosti kritérií balenia.

6.2 Cena objednávky zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním objednaných produktov a služieb, najmä s balením produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na dodacie miesto.

6.3 Miestom plnenia je miesto predania tovaru kupujúcemuPredávajúci si vyhradzuje právo dopraviť kupujúcemu produkty a služby prostredníctvom tretích osôb.

6.4 Kupujúci volí spôsob dodania v okamžiku vyplnenia formulára objednávky na webových stránkach. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5 Predávajúci stanovuje termín dodania pri vyplnení formulára objednávky a potvrdzuje v potvrdení o prijatí objednávky. Produkt je dodaný okamžikom doručenia na adresu, ktorá bola uvedená v objednávke. Pri zákazkovej výrobe, môže byť vo výnimočných prípadoch dodacia lehota dlhšia. V takom prípade nemá zákazník právo na kompenzáciu škody za dlhšiu dodaciu lehotu.

6.6 V prípade, že kupujúci objednáva doručenie tovaru mimo Európsku úniu, môže tento nákup podliehať clu alebo iným poplatkom, ktoré sa riadia právom štátu, kam bude tovar doručený. Všetky dane, clá a poplatky spojené s takouto kúpou nesie kupujúci, pretože predávajúci nemá žiadnu kontrolu nad platbami spojenými s takýmto dovozom. Kupujúci, ako dovozca, musí dodržať všetky povinnosti predpísané zákonom platným v štáte, do ktorej bude tovar doručený.

VII. Reklamačné podmienky a záručná doba.

7.1 Tarawera Design s.r.o. poskytuje na dodaný produkt alebo služby záruku na akosť v trvaní 24 mesiacov. Preto na zadnej strane obálky fotoknihy je umiestnené logo. Fotokniha bez loga reklamácii nepodlieha.

7.2 Kupujúci je povinný pri prevzatí produktu alebo služby skontrolovať, či produkt nemá chyby a nedostatky. V prípade mechanického poškodenia obalu je povinný vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky riešiť priamo s dopravcom. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu škôd vzniknutých pri doprave nemôže byť braný zreteľ. Predávajúci nezodpovedá za škody tovaru spôsobené prepravou. Zodpovednosť za stratu a zničený tovar prechádza na kupujúceho okamžikom predania tovaru dopravcom.

7.3 Pokiaľ kupujúci zistí zjavné a skryté nedostatky produktu, je povinný uplatniť u predávajúceho reklamáciu bez odkladu potom, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy zhotovený produkt prevzal alebo bol produkt dodaný. Reklamácia sa uplatňuje písomne e-mailom alebo poštou. Pokiaľ kupujúcinedodrží lehotu na uplatnenie reklamácie a postup uvedený v predchádzajúcej vete, má predávajúci právo reklamáciu zamietnuť.

7.4 Reklamácia musí obsahovať opis nedostatku a požadovaný spôsob jeho odstránenia. V rámci reklamácie je kupujúci vždy povinný predložiť predávajúcemu chybný produkt a doklad o úhrade ceny za produkt. Reklamovaný produkt odoslaný na dobierku nie je predávajúci povinný prevziať. Náklady na dopravu reklamovaného produktu od kupujúceho predávajúcemu hradí predávajúci len v prípade uznania reklamácie ako oprávnenej a po predložení dokladov o nákladoch na dopravu reklamovaného produktu predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v tomto odseku, je to vždy dôvodom na zamietnutie reklamácie predávajúcim.

7.5 Spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim závisí na tom, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú chybu produktu alebo službu. Predávajúcisa zaväzuje v prípade, že produkt má odstrániteľnú chybu, chybu bezplatne odstrániť. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť produkt riadne používaný, poskytne predávajúci kupujúcemu primeranú zľavu z ceny. Pokiaľ ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť produkt riadne používaný, má kupujúci právo na zrušenie zmluvy. V tomu prípade predávajúci musí vrátiť kupujúcemu cenu produktu podľa objednávky alebo dodať nový produkt namiesto reklamovaného produktu.

7.6 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na doplnenie reklamácie, a pokiaľ kupujúci potrebne informácie v lehote stanovenej v doplnení neoznámi, má predávajúci právo reklamáciu zamietnuť. V dobe od odoslania výzvy na doplnenie reklamácie do doručenia doplnenia reklamácie nebeží lehota na vybavenie reklamácie.

7.7 Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

7.8 Vlastnosti zhotoveného produktu, ktoré nemôžu byť predmetom reklamácie:

  1. Odlišná farebnosť každého jednotlivého zhotoveného produktu v prípade, že sa kupujúcemu podľa uzavretej zmluvy vyrába viac typov produktov – vzhľadom na rôzne podkladové materiály (rôzne gramáže papiera, rôzne druhy papiera) nie je možné zaručiť 100% farebnú zhodu medzi takými materiálmi.
  2. Odlišná farebnosť fotky na obálke fotoknihy a iné tlačové rozlíšenie oproti rovnakej fotografii vytlačenej vo vnútri fotoknihy na papieri – vzhľadom na to, že dosky (obálka) fotoknihy sú tlačené inou technológiou a na iný materiál, než je materiál vo vnútri fotoknihy, nemožno zaručiť 100% farebnú zhodu.
  3. Odlišná farebnosť fotografií a iné tlačové rozlíšenie oproti fotografiám, ktoré si kupujúci robil klasickou cestou (tlač alebo expozícia na fotopapier), vytlačil doma alebo v kancelárii – vzhľadom na to, že klasické fotografie sa vyrábajú inou technológiou a na iný materiál, nemožno zaručiť 100% farebnú zhodu.
  4. Odlišná farebnosť fotografií od ich vzhľadu na monitore počítača – vzhľadom na to, že obraz na monitore využíva RGB farebný priestor a obraz je „presvetlený“, zatiaľ čo tlač prebieha vo farebnom priestore CMYK, nemožno tieto zobrazovacie techniky porovnávať ani porovnávať ich výstupy.
  5. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené chybou dodaných podkladov (textov a fotografií). To isté platí pre rezy objektov umiestnených príliš blízko pri okrajoch publikácie.
  6. Iný dizajn zhotoveného produktu alebo iný grafický štýl, než je zobrazený na fotografiách produktov Tarawera Design s.r.o. na webových stránkach – môže sa stať, že grafický štýl nebude úplne aktuálny, teda môže mať drobné odlišnosti.

7.9 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo skladovaním produktov kupujúcim.

7.10 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@tarawera.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.11 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

7.12 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1 Kupujúci súhlasí s tým, že vyplnením formulára (registrácia nového užívateľa) dáva spoločnosti Tarawera Design s.r.o. súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely vydania klubovej/zákazníckej karty, vytvárania databázy zákazníkov a na marketingové účely, vrátane zasielania ponúk produktov a služieb elektronickou formou. Osobné údaje budú spracované predávajúcim na dobu neurčitú.

8.2 Súhlas je môžno odvolať oznámením, zaslaným listom alebo elektronickou formou na adresu predávajúceho.

8.3 Údaje, ktoré sú zhromaždené v súvislosti s kupujúcim, môžu obsahovať meno a priezvisko, názov firmy, e-mail, telefón, kontaktné a doručovacie adresy. Údaje o kreditných a iných platobných kartách sa nezhromažďujú.

8.4 Osobné údaje sú chránené pred zverejnením treťou osobou. Používajú sa iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

8.5 Predávajúci venuje maximálne úsilie ochrane osobných údajov. Pre ich zabezpečenie pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím používa najmodernejšiu technológie a postupy. Predávajúci uchováva poskytnuté osobné údaje na počítačových serveroch, ku ktorým je zásadne obmedzený prístup a ktoré sa nachádzajú v zabezpečených priestoroch. Pri prenose osobných informácií pomocou internetu predávajúci šifruje dáta pomocou protokolu SSL tak, aby boli pre neoprávnené osoby nečitateľné a teda nezneužiteľné.

8.6 Osobné údaje sú prístupné len predávajúcemu a kupujúcemu. Prístup k osobným údajom je obmedzený zadaním prístupového mena a hesla, ktoré je známe len kupujúcemu. Osobné údaje je možné kedykoľvek si prezrieť a upraviť.

IX. Podmienky používania servisu

9.1 Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup k užívateľskému kontu užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne údajov nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského konta a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

9.2 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského konta tretím osobám.

9.3 Predávajúci môže zrušiť užívateľské kontá, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoje užívateľské konto dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.

9.4 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a všetky časti webových stránok sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím stranám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie časti, ktoré tvoria webové rozhranie obchodu.

9.5 Kupujúci nemá oprávnenie pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu

9.6 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov pri uzatváranie kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

10.2 Ak neuvedie kupujúci v objednávke svoje správne identifikačné údaje doručovaciu adresu, vystavuje sa nebezpečenstvu, že si zhotovený produkt nebude môcť prevziať, hoci v súlade s týmito dodacími podmienkami bude považované za dodané.

10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 19.09.2016. Spoločnosť Tarawera Design s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.