Ochrana osobných údajov Tarawera Print s.r.o.

Podľa § 13 ods. 1 a ods. 2, taktiež § 14 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia Europského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016 r. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako: „GDPR”) s účinnosťou od 25 mája 2018 r. oznamujeme o spôsobe a celu, v akým budú spracované Vaše osobné údaje (ďalej ako „údaje”), a taktiež o Vašich právach súvisiacich z ochranou údajov.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a koho môžete kontaktovať?

Administrátorom Vašich údajov je: Tarawera Print, IČO 46 647 945, DIČ 2023534579, sídlo spoločnosti: Za kasárňou 1, 831 03 04 Bratislava, prevádzka: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), s akým je možné kontaktovať: písomne, zaslaním korešpondencie na adresu sídla alebo prevádzky, telefonicky na čísle: +421 02/3216 8515, e-mailom, na adresu: info@tarawera.sk

2. Prečo a na akom právnom základe spracujeme Vaše údaje?

Všetke údaje sú spracované podľa ustavení GDPR a slovenských zákonov o ochrane osobných údajov. Slúži to na: poskytovanie služieb, plnenie zmluvy: Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa fakturačná a dodacia, telefónne číslo, e-mail nevyhnutne potrebujem pre plnenie zmluvy (odoslanie tovaru, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky). vedenie účtovníctvá: Ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. marketing: Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte na webe a v e-maili, kedy najčastejšie otvárate e-maily využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky nespracovávame špeciálne a citlivé kategórie osobných údajov (napr. genetické údaje, biometrické údaje na účely jedinečnej identifikácie osoby, údaje týkajúce sa zdravotného stavu, rodné čísla atď.) Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Komu môžeme predať údaje?

Vaše údaje predávame len poskytovateľom dopravných služieb – pošte, kuriérskej spoločnosti na účel doručenia objednávok.

4. Sú Vaše údaje zasielané do tretích krajín (mimo Europeskej Únie)?

Dáta sú spracovávané výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

5. Ako dlho budú uložene Vaše údaje?

Vaše údaje budú spracované v priebehu času nevyhnutného na realizáciu cieľov spracovania uvedených v p. 2: v prípade realizácie uzavretej zmluvy – do času ukončenia jej realizácie, a po tom čase počas právnej lehoty potrebnej na reklamačné účely, v prípade plnenia právnych záväzkov Prevádzkovateľa poviazaných s realizáciou uzavretých zmlúv – do času vyplnenia týchto záväzkov Prevádzkovateľom, do času vyplnenia oprávnených činností Prevádzkovateľa aké stanovia podstatu tohto spracovania alebo do času ak odvoláte súhlas tohto spracovania, ak nevzniknú oprávnené podstaty ďalšieho spracovania údajov. prakticky znamená to obdobie 5 rokov v prípade realizovaných objednávok a 1 rok v prípade odpovedí na cenové ponuky. Tieto obdobia sa môžu dohodou predlžiť.

6. Ako sú uložene Vaše údaje?

v papierovej podobe – objednávky a faktúry sú uložené v kancelárii a prístup k ním majú len oprávnené osoby. Po ukončení zákonom stanovenej lehoty budú fyzicky zničené. 
v elektronickej podobe – na počítačoch chránených heslom a na špeciálnom serveri spoločnosti Hetzner Online GmbH (Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland), pričom prístup k údajom je možný len oprávneným osobám.

Ďalšie naše bezpečnostné opatrenia:

Používame antivírusový softvér poskytujúci ochranu pred malvérom, ochranu e-mailov a prehliadačov,
Naša podniková počítačová sieť je chránená bránou firewall,
Naša podniková sieť Wi-Fi je chránená heslom,
Vzdialený prístup do našej podnikovej počítačovej siete nie je možný,
Privilegované kontá sa nevyužívajú na každodenné úlohy. Prihlásenie privilegovaných používateľov je možné iba prostredníctvom vyhradených zariadení a obmedzené iba na oprávnené osoby

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup môžete nás kedykoľvek osloviť a budete informovaní v priebehu 10 dní, aké vaše osobné údaje sú spracovávané a prečo.
Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že sa spracovávajú vaše nepresné údaje, domnievate sa, že je ich spracovánie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením od zasielania e-mailo obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe v priebehu10 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému. Výnimkou je spracovanie osobných údajov na evidenciu vystavených daňových dokladov v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky podobné osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Odhlásenie zo zasielania obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame len naším zákazníkom na základe oprávneného záujmu.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že všetky oprávnené osobý, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov.